หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านวังร่อง หมู่ที่ 5  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านวังร่อง หมู่ที่ 5
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 14 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ สภาพดินเป็นดินทรายปนดินเหนียว
หมู่บ้าน : บ้านวังร่อง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/1763 ลว 29 ม.ค. 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณมีสภาพเสื่อมโทรมเดิมเป็นป่าช้าเก่า ไม่มีต้นไม้ ผู้นำหมู่บ้านและราษฎรจึงนำต้นไม้มาปลูก ปัจจุบันต้นไม้มีขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ยูคา สัก สะเดา ประดู่ แดง มะค่า ยางนา ไผ่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :