หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านซำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านซำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 378 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา ภูเขาสูง ละกษณะดินเป็นดินร่วนปนดินทราย
หมู่บ้าน : บ้านซำบอน (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/11145 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายชลอ เงินมา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรณที่มีสภาพที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช้นไม้ไผ่ ประดู่ มะค่า ไผ่ มะกอกป่า มะเดื่อ มะขามป้อม ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น ไก่ป่า กระต่ายป่า หมาป่า ไก่ป่า นก งู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :