หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านติ้วน้อยพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านติ้วน้อยพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 28 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาถึงเนินภูเขา สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนหิน แต่บางพื้นที่มีลักษณะเป็นดินลูกรังเล็กน้อย
หมู่บ้าน : บ้านติ้วน้อยพัฒนา (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/20938 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีพรรณไม้หลายชนิด เช่น ประดู่ แดง ตะแบะ มะค่า สะค้ำ ไม้พื้นล่างจำพวก ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ไร่ ไผ่ซาง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้ง ป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :