หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ผาสามยอด อ.กิ่งอำเภอเอราวัณ จ.เลย
เนื้อที่ : 1069 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
สถาพทั่วไป : ทั้ง 4 แปลง มีลักษณะเป็นเนินภูเขาและภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1619.3/7963 ลว 19 พ.ย. 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีพันธ์ุไม้เด่นได้แก่ประดู่ แดง ตะแบก มะขามป้อม มะค่าโมง เต็ง รัง เหียง กระทุ่งเนิน ติ้วป่า เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่เปาะ และเพ็ก ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น ลิง ไก่ป่า อีเห็น กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ แลน หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :