หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านขอนแก่น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านขอนแก่น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 31 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ อยู่ด้านทิศใต้ของชุมชน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านขอนแก่น (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1619.3/7963 ลว 19 พ.ย. 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมผลัดใบ ระหว่างป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มัพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโมง อะราง กระพี้ เต็ง รัง เหียง เปล้า มะกอกป่า ตะคร้อ มะขามป้อม ติ้วป่า เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่รวก ไผ่ไร่ ไผ่โจด และเพ็ก ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น กระรอก กระแต นกชนิดต่าง ๆ งู หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :