หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบอน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบอน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 359 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่เนินเขาและภูเขา อยู่ด้านทิศใต้ของชุมชน ลักษณะดินเป็นดินร่วมปนทราย และดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านหนองบอน (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1619.3/7963 ลว 19 พ.ย. 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะม่วงป่า มะกอกป่า มะค่าโมง กระทุ่มเนิน ติ้วป่า อะราง กระถินณรงค์ เปล้า เสี้ยวป่า เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ไร่ ไผ่รวก เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น ไก่ป่า ตุ่น กระรอก กระแต นกชนิดต่าง ๆ งู หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :