หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำพาน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำพาน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
เนื้อที่ : 31 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ แปลงที่ 2 มีลักษณะเป็นเนินภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : น้ำพาน แปลง 1 (หมู่ 3), แปลง 2 (หมู่ )

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/23970 ลว. 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่ยังสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ประดู่ แดง ตระแบก มะค่าโมง กระทุ่มเนิน ตะคร้อ เหมือดโลด มะกอกป่า กระพี้ มะกอกเกลื้อน เสี้ยวป่า เปล้า ยมหิน ตะคร้ำ เป็นต้น ส่วนชนิดพันธุ์ไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร่ และไผ่ข้าวหลาม เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่นกระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ งู หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :