หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไร่ม่วง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไร่ม่วง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 180 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขาและภูเขาสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : ไร่ม่วง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/17151 ลว. 26 สิงหาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่ยังมีความสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโมง ชิงชัน กระทุ่มเนิน ติ้วป่า ทองหลางป่า มะกอกป่า เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่เปาะ เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต อีเห็น นกชนิดต่างๆ ตุ่น งู หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :