หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านคลองแบ่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านคลองแบ่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 288 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : คลองแบ่ง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/6436 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมเต็ง รัง ชนิดพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นไม้ขนาดกลาง และไม้ขนาดเล็ก ทรงพุ่มสูงต่ำไปตามชนิดพันธุ์ไม้และความสมบูรณ์ของพื้นที่ มีไม้ขึ้นอยู่ เช่น มะค่าโมง ประดู่ แดง เต็ง รัง ฉนวน ตะแบกเลือด กระบก จัน โมกหลวง ไผ่ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9623 ลว 28 ก.ค.49
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :