หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโป่งนกแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโป่งนกแก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 50 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาและที่ราบ สภาพดินเป็นดินลูกรังและดินเหนียวปนทราย
หมู่บ้าน : โป่งนกแก้ว (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/6251
ผู้ตรวจสอบ : นายสมหวัง อาษา
สภาพป่า :
    เป้นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล้กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น ไม้ไผ่ , ไม้ประดู่ , ไม้มะกอกป่า , ไม้สัก , ไม้ตะแบก , ไม้มะค่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมัชชา สุวรรณโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ยังมีสัตว์ป่าอยู่เช่น ไกป่า นก กระรอก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ออกไปทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วพื้นที่ป่าเหมาะสมที่จะจัดทำเป็นป่าชุมชน (พื้นที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ)

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :