หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านซับตะเคียนทอง หมู่ที่ 9  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านซับตะเคียนทอง หมู่ที่ 9
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 418 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนผสมดินลูกร้ง
หมู่บ้าน : ซับตะเคียนทอง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1604.43/1763 ลว 29 ม.ค. 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณบางส่วนและป่าเต็ง รัง บางส่วน มีสภาพที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น มะค่า แดง สะเดา สัก ประดู่ ำผ่ มะกอกป่า เต็ง รัง มะขามป้อม ตะแบก ฯลฯและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เช่น ไก่ป่า นก หนู งู อึ่งอ่าง ฯลฯ และแมลงกินได้ต่างๆฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :