หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านพลำ หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านพลำ หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 866 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขาไม่สูงมาก ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านพลำ (หมู่ 6), บ้านพลำ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1604.43/1763 ลว 29 ม.ค. 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็ง รัง บางส่วนเดิมเป็นป่าเสื่อมโทรม ปัจจุบันมีสภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น สัก ประดู่ มะค่า ไผ่ แดง ตะแบก มะกอกป่า มะเดื่อ มะขามป้อม เต็ง รัง ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เช่น กระต่ายป่า ไก่ป่า นก งู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/15210 ลว 14 ส.ค.51
ผู้ตรวจสอบ : นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีลูกไม้ขึ้นอยู่ทั่วไป เช่นไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ไผ่ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น นก หนู งู ไก่ป่า กระรอก กระแก ผึ้งป่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมที่จัดทำเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :