หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้ซาง (แปลงที่ 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้ซาง (แปลงที่ 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 3533 ไร่ 0 งาน 54 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเขาลาดลงทางด้านทิศใต้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านห้วยไม้ซางห่างประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะดินเป็นดินลูกรังบางส่วนเป็นดินร่วน ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร
หมู่บ้าน : ห้วยไม้ซาง (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3731 ลว 27 ก.พ. 61
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 8 ม.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายอักนิษฐ์พงษ์ สวาสดิ์นา
สภาพป่า :
    ด้านบนเป็นป่าเต็งรัง ส่วนด้านล่างเป็นป่าเบญจพรรณที่ผ่านการทำไร่มาก่อนแล้วประมาณ 10-12 ปี พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้พลวง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้ตะแบก และไม้ไผ่ชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พิจารณาแล้ว ราษฎรในพื้นที่มีความพร้อมที่จะอนุรักษ์พื้นที่ไว้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนได้ตามที่ขอเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :