หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาดอกคำ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาดอกคำ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
เนื้อที่ : 25 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน สลับกับดินลูกรัง
หมู่บ้าน : นาดอกคำ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 17 มค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายศรัทธา กุนทอง
สภาพป่า :
    สภาพเป็นป่าเต็ง มีต้นไม้ขนาดเล็ก-ใหญ่ขึ้นอย่างหนาแน่นพอสมควร อายุไม้มีตั้งแต่ 3-5 ปี พันธ์ุไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ มะค่า ขี้เหล็กป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมในการดำเนินการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :