หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ที่ 1
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 371 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบและเนินภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนผสมดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านสูบ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/24002 ลว. 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพเป็นป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไมม้หลากหลายชนิด พันไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ แดง ตะแบก มะม่วงป่า มะค่าแต้ กระโดน มะขามป้อม ตะคร้อ กระบก พันธุ์ไม้ไผ่ในป่า เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่โจด และเพ็ก เป็นต้น เป็นแหล่งอาหารป่าตามฤดูการ อาทิเห็ดหลากหลายชนิด ได้แก่ เห็ดเผาะ เห็ดตะไคล เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง เห็ดแดงน้ำหมาก เห็ดผึ่ง เห็ดหูหนู เป็นต้น หน่อไม้จากไผ่ที่มีอยู่ในป่า รวมทั้งไม้ใช้สอยในครัวเรือน และเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ชุมชนได้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 0705.2/1759 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2546
ผู้ตรวจสอบ : นายครรชิต โลห์คำ
สภาพป่า :
    สภาพป่ามีความสมบูรณ์พอสมควร ชนิดไม้ส่วนมากจะเป็นไม้เต็ง รัง มีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ขึ้นปะปนมากมาย เช่น ขี้เหล็กป่า ไม้ชาด ไม้กุง ไม้ติ้ว อายุไม้ตั้งแต่ 1 - 30 ปี
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสม ควรดำเนินการป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าไว้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :