หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครการป่าชุมชนบ้านถิ่น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครการป่าชุมชนบ้านถิ่น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 615 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศ เป็นท่ี่ีราบเชิงเขา ลักษณะของดิน ดินร่วน และดินลูกรังปนหิน
หมู่บ้าน : บ้านถิ่น (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1619.3/7963 ลว 19 พ.ย. 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้เด่นในพื้นที่ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบกใหญ่ กระบก มะค่าโมง หว้าขี้นก ไทร คอส้ม กาสามปีก เปล้า ส่วนไผ่มีหลายชนิด เช่น ไผ่หก ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่เหียะ เป็นต้น พื้ชพื้นล่าง เช่น สาบเสือ แขม เหลา อ้อ พง บางแห่งมีพืชตระกูลขิง ข่าป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการแต่อย่างใด สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามความประสงค์ของชุมชน และชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาจากชุมชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/9823
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :