หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำเที่ยง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำเที่ยง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 35 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อยู่ในพื้นที่
หมู่บ้าน : บ้านน้ำเที่ยง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3797 ลว.8 มี.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีลูกไม้ขึ้นอยู่จำนวนมาก ค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนน และเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 30 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : 1 นายธานินทร์ คล้ายแก้ว 2 นายสมชาย ศรีทองดี 3 นายเกรียงไกร ธนะสีลังกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ มีต้นไผ่ต่างๆ พืชสมุนไพรขึ้นจำนวนมาก บริเวณรอบเขตป่าได้ทำการปลูกไม้ใช้สอย และไม้กินได้เอาไว้ เป็นแนวกันชนรอบเขตป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนที่ชุมชนได้กันเอาไว้และได้ร่วมกันดูแลรักษา มีการจัดตั้งกลุ่มในการดูแลรักษา มีกฏ กติกา ข้อบังคับให้ชุมชนได้ถือปฏิบัติเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนฯ ตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :