หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านข่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านข่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 78 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ข่า (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/21074 ลว. 10 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายสำรวจ ใจซื่อ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับอุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด และไม่เป็นพื้นที่ซึ่งส่วนราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1605.33/12923.ลว 6กรกฎาคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่ายางผสมกับไม้หลายชนิด เช่น ไม้แดง ไม้ยางพลวง ไม้เต็ง ไม้รัง ได้รับการฟื้นฟูเป็นป่าทึบสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฟื้นฟูจากชมชนมีสภาพที่สมบูรณ์ จึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้เข้าร่วมการจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10976 ลว 5 พ.ย. 47
ผู้ตรวจสอบ : 1 นางรัชฎาพร เหง้าเทวาพิทักษ์ 2 นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่ายาง เสื่อมโทรมในบางพื้นที่ ไม้พื้นล่างเป็นหญ้าเพ็ก หญ้าคา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาไว้ และต้องการที่จะฟื้นฟูสภาพป่าให้มีสภาพดีขึ้น จึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :