หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านบ้านดงไพรวัลย์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านบ้านดงไพรวัลย์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 766 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบมีแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์อยู่ในพื้นที่
หมู่บ้าน : ดงไพรวัลย์ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3797 ลว. 8 มี.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีลูกไม้ขึ้นอยู่จำนวนมากค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน และเห็นควรตออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.2/11357 ลว 31 ส.ค.49
ผู้ตรวจสอบ : นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ, นายสมชาย จันทรชนะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีลูกไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้กระบาก ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้สะเดา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าชุมชนของหมู่บ้านมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าหมู่บ้าน จึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าหมู่บ้านตามโครงการตามโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯตามคำขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :