หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกอย หมู่ 2  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกอย หมู่ 2
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 57 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย ฤดูฝนมีน้ำท่วมขังบางส่วน การคมนาคมสะดวก
หมู่บ้าน : โนนกอย (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/16059 ลว 7 ก.ย. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายเกรียงศักดิ์ จันทนป
สภาพป่า :
    ป่ารุ่น 2 มีไม้ดั้งเดิมค่อนข้าง หนาแน่น ได้แก่ มะค่าแต้ มะพอก พะยอม หว้า กระบก มะม่วงป่า แดง ไผ่ ไผ่โจด ผอูง เหมือดแอ่ กันเกรา หวายป่า ชาด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :