หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านสงเปือย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านสงเปือย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 957 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ที่ราบ ดินร่วนปนทราย การคมนาคมสะดวก
หมู่บ้าน : สงเปือย (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/3771 ลว 13 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายเกรียงศักดิ์ จันทนป
สภาพป่า :
    ป่ารกทึบ ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ไม้เดิม เช่น กระบาก ยางนา มะม่วงป่า เหียง หว้า กระบก พอก ก่อ ย่อ พะยอม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนให้จัดทำเป็นโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :