หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโคกป่าจิก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโคกป่าจิก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 120 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบ ดินร่วนปนทราย การคมนาคมสะดวก
หมู่บ้าน : โคกป่าจิก (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/8474 ลว 29 ส.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายเกรียงศักดิ์ จันทนป
สภาพป่า :
    ป่ารุ่น 2 พื้นที่บางส่วนมีลักษณะเป็นป่าทาม มีต้นไม้ดั้งเดิมขึ้นหนาแน่นปานกลาง ได้แก่ พลวง ชาด หว้า ไผ่ หัวลิง ค้อ ติ้ว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนให้จัดทำเป็นโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :