หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดินนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดินนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
เนื้อที่ : 274 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 พื้นที่เป็นที่ราบสูง และเนินเขา แปลงที่ 2 ภูเขาและหุบเขา
หมู่บ้าน : ดินนา (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2321/2551
ผู้ตรวจสอบ : นางกนกกาญจน์ เดชจูด
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 พื้นทีป่ายังอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ และไม้พื้นล่างมีต้นไม้หลากหลายชนิด แปลงที่ 2 พื้นที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่และต้นไม้ขนาดเล็กเป็นพื้นล่างมีต้นไม้หลากหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :