หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาท  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาท
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 820 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านพระพุทธบาท (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12810 ลว. 20 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น มะค่าโมง ประดู่ เต็ง รัง มะค่าแต้ เขว้า มะกอกป่า ตะคร้อ งิ้ว ตะแบกเกรียบ ขานาง ตะขบป่า ยอป่า โมกมัน ไผ่รวก กลอย หางไหลขาว อินูน ผักหวานป่า ช้างน้าว หนามเคล็ด ปลาไหลเผือก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าอย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน เห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/18196 ลว ส.ค 53
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห้นชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :