หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนวังบายศรี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนวังบายศรี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดิน เป็นดินเหนียวปนหินลูกรัง สลับโขดหินและลานหินกว้าง
หมู่บ้าน : วังบายศรี (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6430 ลว 8 พ.ค. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายพีรพงศ์ ธีรพงศ์ศร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง รัง พันธุ์ไม้พบ ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ประดู่ป่า ไม้แดง ขี้เหล็ก สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ นก กระรอก กิ้งก่า แย้ และงูชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    บ้านวังบายศรี ประชากรส่วนมากทำไร่ และเก็บหาของป่า เพื่อเป็นรายได้ชาวบ้านจึงร่วมกันหวงแหนป่า ไว้เป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :