หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยไร่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 152 ไร่ 0 งาน 16 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบสูง มีหินโผล่เป็นบางส่วน และมีผลานหิน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ห้วยไร่ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที ทส 1604.43/8536 ลว. 19 มิ.ย. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มีพรรณไม้หนาแน่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังไม้พื้นล้างเป็นหญ้าเพ็กได้รับการฟื้นฟูจากชุมชนและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีต้นไม้ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ปะปนกันไปอยู่เต็มพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนจึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาติให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :