หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชน บ้านเลยวังไสย์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชน บ้านเลยวังไสย์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
เนื้อที่ : 39 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน
หมู่บ้าน : บ้านเลยวังไสย์ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9593 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายกิติพงษ์ คำโสกเชือก
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่กำลังฟื้นตัว เนื่องจากสภาพป่าเดิมถูกทำลาย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสม สมควรดำเนินการโครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :