หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
เนื้อที่ : 1569 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา จ.เลย
สถาพทั่วไป : ทั้ง 2 แปลง เป็นพื้นที่เนินภูเขา และภูเขาหินปูนที่เป็นหน้าผา มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนดินลูกรัง มีก่อนหินขนาดใหญ่โผล่พ้นพื้นดิน แปลงที่ 1 อยู่ด้านทิศใต้ของชุมชน แปลงที่ 2 อยู่ด้านทิศตะวันออกของชุมชน
หมู่บ้าน : บ้านผาสวรรค์ แปลง 1 (หมู่ 3), แปลง 2 (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/24002 ลว. 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้ง มีพันธุ์ไมม้หลากหลายชนิด มีพันธุ์ไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะม่วงป่า มะค่าโมง กระบก ทองหลางป่า ยมหิน กระถินณรงค์ มะกอกป่า เสี้ยว สมอพิเภกไทร มะเดื่อ ฉนวน สมพง เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ในพื้นที่ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่รวก เป็นต้น เป็นแหล่งอาหารป่าตามฤดูกาล อาทิ หน่อไม้ที่มีอยู่ในป่า เห็ดหลากหลายชนิด รวมทั้งไม้ใช้สอยในครัวเรือนและเป็นป่าต้นน้ำลำธานสาขาย่อยที่ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20953 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร มีบางพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรม ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ ประดู่, แดง, มะค่า, ไผ่, สัก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝังจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟู หวงแหน ป้องกันมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :