หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้อยลำภู  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้อยลำภู
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 1005 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านน้อยลำภู (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/23602 ลว. 8 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดดดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด และไม่เป็นพื้นที่ซึ่งส่วน ราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์และมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/9049 ลว 12 พฤษภาคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    มีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการป่าชุมชนจึงเห็นสมควรสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :