หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุนชนบ้านโคกศรีบุญเรือง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุนชนบ้านโคกศรีบุญเรือง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 57 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ที่ราบลุ่ม เป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านโคกศรีบุญเรือง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/4121 ลว.12 มีนาคม 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายวินัย โสมณวัตร์
สภาพป่า :
    สมบูรณ์ ชนิดไม้ เช่น พลวง เหียง ติ้ว ประดู่ กุง ชาด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :