หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านอ่าวลึกใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านอ่าวลึกใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
เนื้อที่ : 639 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากลาว และป่าคลองบากัน จ.กระบี่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม
หมู่บ้าน : อ่าวลึกใต้ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/8985 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์
สภาพป่า :
    เป็นป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสม ตะบูนขาว ตะบูนดำ จาก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :