หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านศิลารัตน์พัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านศิลารัตน์พัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.โนนหมากมุ่น อ.กิ่งอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว
เนื้อที่ : 677 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ จ.สระแก้ว
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หมู่บ้าน : ศิลารัตน์พัฒนา (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/2438 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญนำ รัตนมณฑ์
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บ้าง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดตั้งป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :