หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 608 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : ลักษณะทั้ง 2 แปลง เป็นพื้นที่เนินภูเขาและภูเขาสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านน้ำพุ แปลง 1 (หมู่ 6), แปลง 2 (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/17151 ลว. 26 สิงหาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ บางแห่งมรสภาพเป็นป่าดงดิบ (ดิบเขา) มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้หลายชั้นไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ไม้ตะเคียนหิน ไม้ยางแดง ตะแบกใหญ่ ลิ้นควาย หว้า ไทร คอมดง ไม้ก่อหลายชนิด หมากหม้อ กาสามปีก เปล้าหลวง เต็งรัง เหียง ยอป่า มะขามป้อม เป็นต้น ส่งนชนิดไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่หก ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม เป็นต้น ไม้พื้นล่างเป็นพืชตระกูลขิงข่า อาทิ ข่าป่า ว่านไพล เพ็ก เข็มป่า มะลิวัลย์ สาบเสือ หญ้าคา เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/24596 ลว.26 ธ.ค.55
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มาก พื้นที่ป่าทั่ว ๆ ไป มีไม้เต็งรัง ไม้ไผ่ต่าง ๆ ไม้แดง ไม้คะแบก มีอายุไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี สภาพป่ามีไม้พื้นล่างขึ้นอยู่ทั่ว ๆ ไป มีพวกสมุนไพรหญ้าเพ็กต่าง ๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : ปีที่สิ้นสุด :
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :