หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากระบบ GFMIS  

ผลผลิต งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมงบประมาณ
แผน ผล แผน ผล แผน  ผล  แผน ผล แผน ผล แผน ผล
  ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ        1,851,832,984             1,849,466,072    656,154,771    655,145,460         586,619,107    578,525,970    106,683,928    106,676,928       57,049,810       56,749,327    3,258,340,600     3,246,563,757
ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้                               -                                     -         17,766,100       17,731,095             2,120,700         2,118,680                        -                          -                          -                          -            19,886,800           19,849,775
รวมทั้งสิ้น        1,851,832,984             1,849,466,072    673,920,871    672,876,555         588,739,807    580,644,650    106,683,928    106,676,928       57,049,810       56,749,327    3,278,227,400     3,266,413,532
  99.87%   99.85%   98.63%   99.99%   99.47%                           -   99.64%

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :