หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตด้านป่าไม้  
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้
การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545
การตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
การอนุญาตไม้และของป่า
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
การออกใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การออกใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :