หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
งบประมาณ-การเงิน  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2559
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554-2556
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2547 - 2559
เอกสารชี้แจงงบบูรณาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :