หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากระบบ GFMIF  

 

ผลผลิต งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมงบประมาณ
แผน ผล แผน ผล แผน  ผล  แผน ผล แผน ผล แผน ผล
  ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ        2,000,316,900             2,000,316,891    716,392,440    715,509,775         758,218,977    719,017,619    21,905,997    21,905,997         3,021,156       3,021,156     3,499,855,470     3,459,771,434
 ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้       -                       -         4,654,000       4,638,510                 -               -              -                 -                -                  -            4,654,000           4,638,510
รวมทั้งสิ้น        2,000,316,900             2,000,316,891    721,046,440    672,876,555         588,739,807    580,644,650    106,683,928    106,676,928       57,049,810       56,749,327    3,278,227,400     3,266,413,532
 

 

100.00%

  99.88%   94.83%   100.00%   100.00%                           -   98.86%

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :