หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

เดือน จำนวนคดี ความเสียหาย
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า/ของป่า พื้นที่บุกรุก (ไร่) ไม้ของกลาง(ลบ.ม.) มูลค่าความเสียหาย (บาท)
แปรรูป ท่อน
ตุลาคม 2553 148 225 6 1,905-2-94 163.08 468.09 86,764,134
พฤศจิกายน 2553 184 238 4 4,118-3-76 114.46 513.22 224,079,674
ธันวาคม 2553 172 234 2 1,499-3-19 91.46 669.21 94,954,054
มกราคม 2554 290 401 1 4,357-1-72 173.68 774.81 264,137,284
กุมภาพันธ์ 2554 349 421 0 4,328-2-37 139.26 1,049.66 228,274,661
มีนาคม 2554 395 455 1 5,367-3-83 117.71 903.82 462,674,471
เมษายน 2554 233 376 2 2,844-1-60 224.50 531.31 179,567,108
พฤษภาคม 2554 331 363 0 9,555-1-51 158.71 603.27 278,777,007
มิถุนายน 2554 319 416 0 6,155-1-23 221.41 1,092.65 269,244,898
กรกฎาคม 2554 275 332 0 2,432-2-88 167.66 586.93 136,328,566
สิงหาคม 2554 291 503 2 3,610-3-5 267.60 1,176.79 137,383,030
กันยายน 2554 168 556 14 1,941-1-56 296.84 548.83 105,208,376
รวม 3,155 4,520 32 48,118-1-64 2,136.37 8,918.59 2,467,393,265

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :