หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

ผลการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา 6 สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ดือน

ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 รวม
หน่วยงาน ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่ ครั้ง ไร่

สน.จทป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 2 (เชียงราย) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 3 (ลำปาง) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 4 (ตาก) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 4 สาขานครสวรรค์ - - - - - - - - 2 5 - - - - - - - - - - - - - - 2 5
สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 6 (อุดรธานี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 6 สาขานครพนม - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1
สน.จทป.ที่ 7 (ขอนแก่น) - - - - - - 1 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 5
สน.จทป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 8 (นครราชสีมา) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 9 (ชลบุรี) - - - - - - - - 1 2200 - - - - - - - - - - - - - - 1 2200
สน.จทป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี - - - - - - 4 310 2 120 - - - - - - - - - - - - - - 6 430
สน.จทป.ที่ 10 (ราชบุรี) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) - - - - - - - - 2 75 - - - - - - - - - - - - - - 2 75
สน.จทป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 12 สาขากระบี่ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 13 (สงขลา) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สน.จทป.ที่ 13 สาขานราธิวาส - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รวม - - - - - - 5 313 9 2403 - - - - - - - - - - - - - - 14 2716

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :