หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 

กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท) หมายเหตุ
แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    3,466,114,700  
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ   3,466,114,700  
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า   342,244,500  
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 257,690,900  
- กิจกรรรมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 41,727,800  
- กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 1,144,500  
- กิจกรรมดำเนินการตามยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 41,681,300  
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้   62,583,400  
- กิจกรรรมจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 30,744,500  
- กิจกรรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 25,621,000  
- กิจกรรมขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน สำนักจัดการทีดินป่าไม้ 6,217,900   
3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้   641,116,726  
- กิจกรรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 381,636,420  
- กิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 54,063,050  
- กิจกรรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 99,214,830  
- กิจกรรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 5,526,750  
- กิจกรรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11,176,476  
- กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบำรุง สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 17,229,800   
- กิจกรรมแผนปฏิบัติการภายใต้แผนทิศทางการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาคุณภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 4,489,400   
- กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 4,207,400   
- กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวโลกร้อน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 63,572,600  
4. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้   203,910,694  
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักการจัดป่าชุมชน 48,790,200  
- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร และเครือข่ายแบบบูรณาการ สำนักการจัดป่าชุมชน 14,284,201  
- กิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน สำนักจัดการป่าชุมชน 4,015,222   
- กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักการจัดป่าชุมชน 11,315,361  
- กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 8,431,468  
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดพิษณุโลก   สำนักการจัดป่าชุมชน   3,443,095   
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 5,752,900  
- กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 95,315,762  
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ไม่ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   1,924,988  
- กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   7,709,306  
- กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน สำนักจัดการป่าชุมชน 2,928,191   
5. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้   2,155,160,800  
- กิจกรรมอำนวยการงานบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง 2,056,446,800  
- กิจกรรมอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง 4,623,000  
- กิจกรรมอำนวยการงานแผนและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 55,681,700  
- กิจกรรรมอำนวยการงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 277,800  
- กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 4,011,700  
- กิจกรรมการบริการประชาชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ 749,700  
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 944,100  
- กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ สำนักกฎหมาย 4,122,600  
- กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต สำนักการอนุญาต 9,159,400  
- กิจกรรมดำเนินการตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 สำนักการอนุญาต 1,789,200  
- กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 742,100  
- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 4,612,500  
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 7,819,610  
- กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 4,180,590  
6. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้   56,098,580  
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 22,628,440  
- กิจกรรมวนวัฒนวิจัย   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้   13,468,040   
- กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 575,000  
- กิจกรรมวิจัยและการพัฒนาใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 6,582,800  
- กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 8,682,900  
- กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2,661,400  
- กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1,500,000  
ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้   5,000,000  
7. กิจกรรมหลักจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ   5,000,000  
- กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 5,000,000  
รวม   3,466,114,700  
 
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :