หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
วงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ (บาท) หมายเหตุ
แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    3,870,104,000  
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ   3,809,223,900  
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า   503,594,000  
    1.1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 357,728,600  
    1.2 กิจกรรรมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 103,429,900  
    1.3 กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 754,200  
    1.4 กิจกรรมดำเนินการตามยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 41,681,300  
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้   72,500,000  
    2.1 กิจกรรรมจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 40,000,000  
    2.2 กิจกรรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 32,500,000  
3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้   599,525,100  
    3.1 กิจกรรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 368,505,700  
    3.2 กิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 51,540,000  
    3.3 กิจกรรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 99,590,800  
    3.4 กิจกรรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 5,819,800  
    3.5 กิจกรรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 15,258,800  
    3.6 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบำรุง สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 7,655,000   
    3.7 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 1,460,000   
    3.8 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวโลกร้อน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 44,450,000  
    3.9 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 4,245,000  
  3.10 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่วิกฤติ  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 1,000,000  
4. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้   234,607,700  
   4.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักการจัดป่าชุมชน 54,138,000  
   4.2 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กร และเครือข่ายแบบบูรณาการ สำนักการจัดป่าชุมชน 4,552,600  
   4.3 กิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน สำนักจัดการป่าชุมชน 2,800,000   
   4.4 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักการจัดป่าชุมชน 11,191,600  
   4.5 กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 6,768,600  
   4.6 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดพิษณุโลก   สำนักการจัดป่าชุมชน   3,562,600   
   4.7 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 5,783,700  
   4.8 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 125,294,900  
   4.9 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ไม่ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   1,691,200  
 4.10 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   7,788,500  
 4.11 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน สำนักจัดการป่าชุมชน 2,981,400 

 

 4.12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  5,509,500  
 4.13 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  1,500,000  
 4.14 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน 1,045,100  
5. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้   2,398,997,100  
   5.1 กิจกรรมอำนวยการงานบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง 2,264,664,600  
   5.2 กิจกรรมอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง 5,669,000  
   5.3 กิจกรรมอำนวยการงานแผนและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 69,823,200  
   5.4 กิจกรรรมอำนวยการงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 300,000  
   5.5 กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 5,326,800  
   5.6 กิจกรรมการบริการประชาชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ 589,700  
   5.7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,316,900  
   5.8 กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ สำนักกฎหมาย 4,503,400  
   5.9 กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต สำนักการอนุญาต 9,663,000  
 5.10 กิจกรรมดำเนินการตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 สำนักการอนุญาต 1,460,000  
 5.11 กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร สำนักรับรองการป่าไม้ 1,200,000  
 5.12 กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ สำนักด่านป่าไม้ 1,600,000  
 5.13 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 900,000  
 5.14 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 4,890,500  
 5.15 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 24,240,000  
 5.16 กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 2,850,000  
ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้
60,880,100  
6. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้   55,880,100  
   6.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 23,504,000  
   6.2 กิจกรรมวนวัฒนวิจัย   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้   13,577,000   
   6.3 กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 685,000

 

   6.4 กิจกรรมวิจัยและการพัฒนาใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 6,623,400  
   6.5 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 6,957,500  
   6.6 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 2,800,000  
   6.7 กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 1,733,200  
7. กิจกรรมหลักจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ   5,000,000  
   7.1 กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 5,000,000  
รวม   3,870,104,000  
 
ที่มา : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ Source : Office of the Planning Division 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :