หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาพรวมกรมป่าไม้  

 

 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากระบบ GF MIF ในภาพรวมกรมป่าไม้

งบประมาณ ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2 รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ สถานะการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายรัฐบาล
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้
แผน ผล แผน ผล
งบบุคลากร 2,163,715,500.00 2,080,562,059.29 - - 2,080,562,059.29 96.15  
งบดำเนินงาน 84,567,9671.00 833,703,761.71 48,235,710.00 47,009,720.94 880,713,482.65 98.52  
งบลงทุน 748,467,401.00 727,802,437.96 16,608,635.00 14,547,880.60 742,350,318.56 97.02
งบเงินอุดหนุน 36,395,500.00 34,500,000.00 - - 34,500,000.00 94.79
งบรายจ่ายอื่น 9,565,953.00 5,802,638.28 162,000.00
107,000.00
4,211,151.32 60.74
รวมงบประมาณ 3,803,824,025.00 3,682,370,897.24 65,006,345.00 61,664,601.54 3,305,441,861.36 96.77

หมายเหตุ 

1.ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO

2.กรมป่าไม้โอนเงินงประมาณให้ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศรเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน งบดำเนินงาน จำนวน 420,130 บาท

3. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ งบดำเนินงาน 703,500 บาท

4. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณ เพิ่มเติม ให้ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศรเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน งบดำเนินงาน จำนวน 150,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2556        สัญลักษณ์:     เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายรัฐบาล        เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :