หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2555  

 

 

รายการ รายได้ที่จัดเก็บ
  ค่าภาคหลวงไม้สัก 368,000
  ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 166,000
  ค่าภาคหลวงฟืน ถ่าน และของป่าอื่นๆ 888,000
  ค่าขายไม้ 1,171,000
  ค่าขายของกลาง 333,000
  ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 1,205,000
  ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 36,050,000
  ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 834,000
  ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 11,040,000
  ค่าปรับอื่น 1,510,000
  รายได้เบ็ดเตล็ด 760,000
รวม            54,325,000

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :