หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน
 
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม 
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้  ฉบับ
ตุลาคม - - 3 9 1 - - 8 1 - 22
พฤศจิกายน - - 2 - - 6 - 2 1 - 11
ธันวาคม - - 3 2 2 - - 4 - - 11
มกราคม 1 - 8 2 1 4 - 1 - - 17
กุมภาพันธ์ - - 12 - 2 - - - 2 - 16
มีนาคม 8 - 15 1 2 - - - 1 - 27
เมษายน 7 - 8 1 2 - - - - - 18
พฤษภาคม 1 - 8 3 4 - - - - - 16
มิถุนายน - - 6 1 4 - - - 3 - 14
กรกฎาคม 5 - 14 3 3 - - - 1 - 26
สิงหาคม 6 - 7 - 5 - - - - - 18
กันยายน - - 6 - 4 - - - 2 - 12
รวม 28 - 92 22 30 10 - 15 11 - 208

 

 ที่มา  ส่วนการรับรองไม้  สำนักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้

          (ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :