หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน จำนวนคดี ความเสียหาย
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า/ของป่า พื้นที่บุกรุก (ไร่) ไม้ของกลาง(ลบ.ม.) มูลค่าความเสียหาย (บาท)
แปรรูป ท่อน
ตุลาคม 2554 141 398 5 1,728-0-94 239.10 447.60 5,496,104,45
พฤศจิกายน 2554 156 298 10 2,038-0-94 149.28 1,358.30 13,752,777,92
ธันวาคม 2554 127 295 1 1,295-2-15 111.30 414.18 10,106,024,22
มกราคม 2555 179 363 4 3,917-0-65 214.38 477.00 24,461,747,10
กุมภาพันธ์ 2555 236 404 3 2,913-3-21 621.51 1,042.82 32,598,166,64
มีนาคม 2555 365 341 6 8,059-3-9 137.91 506.15 114,176,589,73
เมษายน 2555 281 265 4 6,839-2-9 146.72 604.71 47,861,610,97
พฤษภาคม 2555 301 338 3 3,843-3-26 207.49 585.58 128,715,587.47
มิถุนายน 2555 258 295 2 3,104-1-63 199.75 713.43 197,859,648.81
กรกฎาคม 2555 270 301 2 4,067-0-75 127.02 450.54 191,572,786.28
สิงหาคม 2554 265 346 5 3,868-2-64 161.08 790.50 212,453,593,17
กันยายน 2554 166 295 6 1,863-2-35 202.52 680.17 117,057,770.45
รวม 2,745 3,939 51 43,539-3-70 2,518.12 8,070.98 1,096,112,407.21

 

 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :