หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

เดือน ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร่) พื้นที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2554 5 35 0.06
พฤศจิกายน 2554 5 35 0.06
ธันวาคม 2554 62 495 0.79
มกราคม 2555 298 2,223 3.56
กุมภาพันธ์ 2555 1,504 9,660 15.46
มีนาคม 2555 2,014 11,140 17.82
เมษายน 2555 1,099 6,648 10.64
พฤษภาคม 2555 15 170 0.27
มิถุนายน 2555 20 1,604 2.57
กรกฎาคม 2555 30 1,712 2.74
สิงหาคม 2555 27 498 0.80
กันยายน 2555 - - -
รวม 5,079 34,220 54.75

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :