หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

ที่

ประเภท

พื้นที่ (ไร่)

หมายเหตุ

1

พื้นที่ประเทศไทย

 323,528,699.65

ข้อมูลจาก กรมการปกครอง ปี 2556

2

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (1,221 ป่า)

146,344,406.63

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงาน

พิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และคณะทำงานถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 308/2558ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 390/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

 - ป่าคุ้มครอง (28 แห่ง)

111,863.58

 
 

 - เขตหวงห้ามที่ดินในราชการกรมป่าไม้ (49 แห่ง)

 6,752,522.77

 

3

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

 93,206,853.67

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

(จากการประชุมร่วมกัน 3 กรม ทส. ) หักพื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่เตรียมการป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชายเลน

4

พื้นที่ ส.ป.ก. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 32,298,158.21

พื้นที่ ส.ป.ก. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ : ข้อมูลจากคณะทำงาน

จัดเตรียมข้อมูลฐานข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ หักพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 พื้นที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์ (Zone C) พื้นที่ป่าสมบุรณ์ แปลงปลูก ฯลฯ

5

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ (หักพื้นที่ ส.ป.ก. แล้ว)

 61,906,384.05

พื้นที่ ส.ป.ก. : ตามบันทึกการส่งมอบระหว่างกรมป่าไม้กับ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 30.36 ล้านไร่

 

 

 - พื้นที่ป่าคุ่มครอง (28 แห่ง) **หักพื้นที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ

97,094.06

 

 

 

 - เขตหวงห้ามที่ดินในราชการกรมป่าไม้ (49 แห่ง) **หักพื้นที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ

2,946,178.83

 

 

 

รวมพื้นที่ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

64,949,656.93

 

 

หมายเหตุ            

*คำนวนเนื้อที่ด้วยโปรแกรม GIS

*ที่มา สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565  

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :