หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร่) พื้นที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2555 - - -
พฤศจิกายน 2555 - - -
ธันวาคม 2555 - - -
มกราคม 2556 39 580 0.93
กุมภาพันธ์ 2556 193 2,424 3.88
มีนาคม 2556 1,449 9,221 14.75
เมษายน 2556 500 3,478 5.56
พฤษภาคม 2556 8 75 0.12
มิถุนายน 2556 - - -
กรกฎาคม 2556 - - -
สิงหาคม 2556 2 35 0.06
กันยายน 2556 - - -
รวม 2,191 15,812 25.30

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :