หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 ความต้องการใช้ไม้เศรษฐกิจสำหรับอุตสาหกรรม 8 ประเภท

1.ความต้องการใช้ไม้ในภาคอุตสาหกรรม ภายในประเทศ                        41.4     ล้านตัน

                                                            คิดเป็นพื้นที่                           35.11    ล้านไร่

2.ชนิดเเละปริมาณไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

                                                 -ไม้ยางพารา     9 ล้านตัน                   18        ล้านไร่

                                                 -ไม้เศรษฐกิจอื่นๆ  32.4 ล้านตัน         17.11     ล้านไร่

ที่มา: นิคม แหลมสัก,2557 , ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.กรมป่าไม้ส่งเสริมเอกชนปลูกไมเศรษฐกิจไปแล้ว                                0.83       ล้านไร่

4.พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ                           16.28        ล้านไร่

5.ชนิดไม้ที่ส่งเสริม เป็นชนิดไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ประกอบด้วยไม้ ยูคาลิปตัส และไม้อื่นๆอีก ประมาณ 15 ชนิด

เช่น สัก ประดู่ สะเดาเทียม จามจุรี ตะเคียนทอง ไม้สกุลสน ไม้สกุล Acacia เป็นต้น 

 

พื้นที่ที่สามารถส่งเสริมให้มีการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ

1.พื้นที่ของรัฐ                                                                                    12.11  ล้านไร่

         ประกอบด้วย                 -พื้นที่ตามมติ ครม. 30 มิถุนายม 2541         1.06  ล้านไร่

                                            -พื้นที่บุกรุกในปี 2545-2547                       6.1    ล้านไร่

                                            -พื้นทีี่บุกรุกในลุ่มน้ำชั้น 3,4,5                      4.95  ล้านไร่

2.พื้นที่ของเอกชน

       ปัจจุบันเป้นพื้นที่ของเอกชนที่มีการใช้ประโยชน์ต่างๆได้แก่ นาข้าว ร้อยละ 40.7 พืชไร่ ร้อยละ 19.7

ไม้ผลยืนต้นร้อยละ 14.6 สวนป่าร้อยละ 15.5 และอื่นๆร้อยละ 9.5 การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

จึงต้องมีสิ่งจูงใจพอเพียงที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ดิน

ที่มา: แผนแม่บทการส่งเสริมปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2549

 

ข้อมูลจาก ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

4 กันยายน 2557

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :