หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน
 
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม 
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้  ฉบับ
ตุลาคม 2 - 13 1 2 - - - - 1 19
พฤศจิกายน 4 - 10 - 3 1 - - - 2 20
ธันวาคม 4 - 3 - 1 - - - - 1 9
มกราคม 3 - 13 - 4 - - - - 2 22
กุมภาพันธ์ 4 - 3 - 1 - - - - - 8
มีนาคม 3 - 10 1 1 - - - 1 1 17
เมษายน - - 8 1 2 - - - 3 1 15
พฤษภาคม 4 - 3 - 2 - - - 1 - 10
มิถุนายน 5 - 7 1 2 - - - - - 15
กรกฎาคม 8 - 9 1 1 - - - 1 - 20
สิงหาคม 6 - 4 2 2 - - - - 1 15
กันยายน 3 - 5 1 1 - - - - - 10
รวม 46 0 88 8 22 1 0 0 6 9 180

 

 ที่มา  ส่วนการรับรองไม้  สำนักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้

     (ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :